ADL-træning i almindelig daglig livsførelse for psykisk syge

I Johannes Hages Hus arbejder vi med en tværprofessionel indsats i forhold til recovery-orienteret rehabilitering og forskellige teoretiske tilgange, som supplerer hinanden i hverdagen. Vi udfører relationsarbejde ud fra en miljøterapeutisk arbejdsmetode, der rummer beboerinddragelse og individuel tilgang, hvor de miljøterapeutiske principper beror på en antagelse om, at beboeren kan udvikle sig.​

Anvendelse af faglighed og relationsarbejde i dagligdagen

I Johannes Hages Hus anvender medarbejderne sin faglighed med beboerne, og de miljøterapeutiske principper går ud på, at medarbejderne i samarbejde med beboerne forsøger at tilrettelægge de daglige aktiviteter og gøremål efter principper, hvor de bedst muligt støtter beboerne i at blive bedre til at klare hverdagslivet og være sammen med andre mennesker.

Ved at arbejde med ADL – Almen Daglig Livsførelse – og PADL – Personlig ADL - støtter vi først og fremmest beboerne i at få en normal døgnrytme, som er det basale fundament for PADL. Beboerne guides og støttes til at tage ansvar for personlig hygiejne og til udførelse af praktiske daglige gøremål, som f.eks. tøjvask, oprydning af egen bolig, indkøb og fælles opgaver i teamet samt til lægekonsultation, kontakt til behandlingssystemet eller andre offentlige instanser.

Det rehabiliterende arbejde i Johannes Hages Hus tager udgangspunkt i relationsarbejdet, der understøtter de fire recovery-orienterede principper: Håb, ønsker, drømme og mening og giver således mulighed for at skabe empowerment og forme det liv, beboerne selv ønsker. Vi tilstræber ved empowerment, at den enkelte beboer tager ansvar for eget liv i så høj en grad, som beboeren formår. Vi kan som medarbejdere ikke give beboeren empowerment – det kræver, at beboeren samarbejder.

Mobilisering af beboerens ressourcer og valgmuligheder

En af de miljøterapeutiske praksisformer er kontaktpersonfunktionen, hvor hver beboer i Johannes Hages Hus har to eller flere faste kontaktpersoner baseret på en tværprofessionel vurdering af indsatsen og dialog med beboeren. Vores opgave som kontaktpersoner er at mobilisere beboerens ressourcer og hjælpe beboeren med at overskue valgmuligheder og klarlægge konsekvenserne af de mulige valg.

Miljøet skabes af ledelsens og medarbejdernes holdninger, handlinger, ytringer, tanker og værdier, sådan som disse viser sig i samarbejdet med beboerne, og sådan som disse opleves af beboerne. Miljøet skabes også af de fysiske rammer, hvor også Johannes Hages Hus´ beliggenhed og indretning er en aktiv faktor, der inviterer til fællesskab.

Som socialpsykiatrisk botilbud kan Johannes Hages Hus skabe rammerne og forudsætningerne for recovery-orienteret rehabilitering med bedring af psykiske symptomer og styrkelse af færdigheder samt indgåelse i sociale fællesskaber med udgangspunkt i de otte principper for recovery-orienteret rehabilitering:

  1. Tag udgangspunkt i beboernes håb, ønsker og drømme – det skaber motivation og meningsfuldhed for beboerne.
  2. ​Fokusér på beboernes ressourcer – det styrker beboernes oplevelse af empowerment og kontrol.
  3. ​Inddrag beboernes netværk og almene fællesskaber – det styrker beboernes mulighed for at føle sig forbundet til andre og bringer dem tættere på fællesskaber udenfor den sociale indsats.
  4. ​Mød beboerne med åbenhed, tillid og respekt – det styrker et godt samarbejde.
  5. ​Hjælp beboerne så tidligt som muligt – det øger muligheden for at indsatsen virker.
  6. ​Arbejd koordineret med beboerens samlede livssituation – det gør indsatsen mere målrettet og meningsfuld for beboerne.
  7. ​Følg op, så indsatsen altid er den rette – det sikrer den rette indsats, også når beboerens situation ændrer sig.
  8. ​Brug viden og metoder, der virker – så beboerne hjælpes mest effektivt til at komme sig.​​

FOR AT FØLGE BEBOERENS UDVIKLING, OG TIL STØTTE FOR PRAKSIS, UDARBEJDER VI:

✓ Helhedsbeskrivelse ud fra Voksenudredningsmetoden (VUM), herunder statusrapport og sundhedsfaglig journal ud fra de 12 sygeplejefaglige problemområder.

✓ Målsætninger ud fra kommunens indsatsområder.

✓ Plejeplaner.

✓ Daglig dokumentation.

- OG AFHOLDER:

✓ Statusmøder med sagsbehandler.

✓ Kontaktpersonmøder.

✓ Pårørendemøder.

På den måde arbejder vi systematisk med konstellationer af arbejdsmetoder, der former hverdagen i Johannes Hages Hus, hvor der både er fokus på funktionsdimensionen og oplevelsesdimensionen hos den enkelte beboer.

​​

Kontakt os på telefon 49 14 70 10, på info@johanneshageshus.dk eller via vores kontaktformular for at høre mere om vores socialpsykiatriske arbejde, herunder ADL-træning i almindelig daglig livsførelse.

Se vores hus og vores attraktive beliggenhed:​