Værdigrundlag​

Værdigrundlaget beskriver den kultur, vi ønsker i Johannes Hages Hus (JHH) og indbefatter formål, mission og vision for JHH. Det handler om, hvordan vi er som mennesker i relation til hinanden - medarbejdere, samarbejdspartnere, beboere og pårørende - og bliver udtrykt via en række statements.

Værdigrundlaget fungerer som vores overordnede guide og er grundlaget for, at vi lykkes med at løse de faglige kerneopgaver professionelt. Vi har alle et ansvar for, at kulturen lever i den daglige praksis.

Code of Conduct er baseret på værdigrundlaget. Her finder vi uddybende retningslinjer for, hvordan vi professionelt forholder os som medarbejdere, når vi samarbejder med hinanden og i mødet med beboere, pårørende og eksterne samarbejdspartnere.

​Vores virksomhedskultur

Johannes Hages Hus er et socialpsykiatrisk botilbud med en særlig lokalhistorie, der fortsat præger husets kultur. Johannes Hage var en meget omsorgsfuld og aktiv mand, der igennem hele sit liv gjorde sig store anstrengelser for at hjælpe og berige andre mennesker.

Han stiftede Danmarks første sygekasse og oprettede Nivaagaards Hospital i 1891, som i praksis var Danmarks første plejehjem frem til 1990, hvor huset blev socialpsykiatrisk botilbud. JHH hviler på sit historiske fundament og entreprenante virke, som afsæt for udvikling.

Natur og kultur

JHH ligger i naturskønne omgivelser i Nivå i Nordsjælland. En kystbaneby, som er en del af Region Hovedstaden, og som inviterer til naturskønne og kulturelle oplevelser inden for kort afstand.

Traditioner

Vi vægter traditioner højt og fejrer alle højtider. Derudover bliver der rammesat forskellige aktiviteter med udgangspunkt i beboernes ønsker og forslag. Det bliver gjort enten individuelt eller i større eller mindre grupper, hvor vi gerne benytter de naturskønne omgivelser i lokalområdet. Vi giver beboeren mulighed for at være med i beslutninger og handlinger for at styrke beboerens trivsel og udvikling.

Bevægelse

JHH er en arbejdsplads med høj faglighed og i udvikling, som har fokus på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Vi arbejder målrettet med fokus på faktorerne i Det Dobbelte KRAM*.

Bevægelse indgår som en integreret del af dagligdagens aktiviteter. Produktionskøkkenets faguddannede medarbejdere tilbereder en sund og variereret kost med udgangspunkt i økologi og bæredygtighed.

Bevægelse og sund kost er kilde til en sund krop – både fysisk og mentalt.

*Modellen ”Det Dobbelte KRAM” supplerer de velkendte KRAM-faktorer, Kost — Rygning — Alkohol — Motion med et mentalt sundheds-KRAM: Kompetencer — Relationer — Accept — Mestring, der handler om evnen til at tackle modstand og belastninger i livet.

FN’s verdensmål

Vi forholder os til FN’s verdensmål, da det med vores særlige historie falder os naturligt at tage et socialt ansvar. Det bliver synliggjort ved en række forskellige tiltag herunder projekter og forsøgsordninger. 

​Fælles retning for JHH

Formål

Vi leverer individuelle, målrettede socialpsykiatriske ydelser. Vi giver den enkelte beboer mulighed for selvbestemmelse i eget liv og mulighed for empowerment, da dét at have indflydelse på eget liv er med til at skabe de bedste vilkår for ens trivsel.

Mission

Vi skaber hverdage, der er meningsfulde og udviklende for både beboere og medarbejdere. Det gør vi ved at skabe et trygt miljø med høj trivsel i relationsarbejdet funderet i ansvarlighed, omsorg, integritet og respekt.

Vision

Vi ønsker at være et moderne socialpsykiatrisk botilbud, hvor faglig og personlig udvikling af den enkelte, socialt ansvar og FN’s verdensmål er vigtige elementer i det sociale arbejde. En omsorgsfuld hjælp og støtte og en helhedsorienteret indsats skal sikre en meningsfuld hverdag for beboere, medarbejdere og samarbejdspartnere.  

​Statements

 • Ethvert møde starter og slutter med anerkendelse og respekt.
 • Øjne bliver brugt til at hilse og se hinanden med.
 • Ansvarlig og omsorgsfuld opførsel er god opførsel.
 • ​Samarbejde skaber en bedre hverdag for alle.
 • Udvikling skaber bevægelse, forandring og værdi.
 • Troen på at kunne gøre en forskel, gør det muligt.​

Uddybning af statements

Ethvert møde starter og slutter med anerkendelse og respekt

Vores kultur er også et læringsmiljø, hvor vi har respekt for forskellighed og dyrker rummelighed. Vi lægger vægt på den enkelte beboers individualitet ud fra en udviklende og anerkendende tilgang og rammesætter aktiviteter og mål individuelt.

Øjne bliver brugt til at hilse og se hinanden med

At blive overset virker ubehageligt og fremmer ikke trivsel og udvikling. Det er vigtigt at blive set og hørt. Vi passer derfor på hinanden. Vi taler med hinanden, vi lytter og inddrager hinanden. Vi er ærlige og imødekommende over for hinanden.

Ansvarlig og omsorgsfuld opførsel er god opførsel

Vi tilbyder en høj faglighed, en helhedsorienteret indsigt og indsats hos den enkelte beboer. Vi behandler beboerne ansvarligt og omsorgsfuldt ud fra et helhedssyn i relation til familie og samfund.

Samarbejde skaber en bedre hverdag for alle

Vi vægter det tværfaglige samarbejde højt. Sammen understøtter vi beboeren i at få en så meningsfuld, indholdsrig og tryg hverdag som muligt med udgangspunkt i beboerens egne ønsker og ressourcer.

Udvikling skaber bevægelse, forandring og værdi

Vi støtter et sundhedsfremmende og bæredygtigt liv for beboerne med henblik på at skabe en normal døgnrytme. Samarbejde omkring dette arbejde bliver prioriteret højt. Der er stor mulighed for medbestemmelse. Der er gode udviklingsmuligheder og fokus på, at huset som helhed er i udvikling.

Troen på at kunne gøre en forskel, gør det muligt

At have indflydelse på eget liv og få støtte til at følge sine egne ønsker, håb og drømme er med til at skabe de bedste vilkår for øget trivsel og udvikling. Ud fra miljøterapeutiske og recoveryorienterede principper med fokus på empowerment og rehabilitering stræber vi efter at øge beboernes trivsel. 

​Ledelsesgrundlag for ledelsesteamet

Overordnede mål

At sikre en høj faglig kvalitet, høj medarbejdertrivsel og opnå de ønskede målsætninger.

Statements

 • Vi har en demokratisk og dialogbaseret ledelsesstil.
 • Vi arbejder efter fælles mål og værdier.
 • Vi skaber en moderne og udviklende arbejdsplads.

Tillid, refleksion og eksekvering

Vi forbinder god ledelse med en ledelsesform, der bygger på tillid, refleksion og eksekvering. I vores daglige arbejde har vi derfor fokus på ledelses- og organisationsstrukturen, organisationens værdigrundlag, eksekvering af strategierne samt effektivisering. Vi har desuden fokus på at være til inspiration for alle medarbejdere.

Vi leverer

Vi leverer rammerne og forudsætningerne for, at vi når vores mål. Vi arbejder systematisk med at skabe værdi gennem forandringsledelse og involverer medarbejderne i strategiarbejdet.

Vi udvikler fælles forståelse for organisatoriske mål og værdier samtidig med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Vi faciliterer opfølgning og evaluering af mål og strategi.

​​

Vi forventer

 • Vi forventer, at alle medarbejdere tager ansvar og er loyale.
 • Vi ønsker at få hjælp til at sikre et højt informationsniveau.

Vi håber

Vi håber, at vi vil blive husket som ledere, der skabte et godt arbejdsmiljø, hvor trivsel og udvikling var prioriteret ind i det daglige arbejde.

Code of Conduct

Retningslinjer for adfærd

JHH har stor opmærksomhed på arbejdsmiljøet, da medarbejdertrivsel og sikkerhed er udslagsgivende i forhold til kvaliteten i det daglige arbejde. Code of Conduct angiver retningslinjer for vores adfærd i det daglige arbejde i JHH. Code of Conduct er en anvisning i, hvordan vi professionelt forholder os som medarbejdere, når vi samarbejder med hinanden og i mødet med beboere, pårørende og eksterne samarbejdspartnere.

Code of Conduct er baseret på JHH’s værdigrundlag.

Rammen

Code of Conduct er en del af JHH’s ansættelsesbetingelser og gælder for alle medarbejdere. Alle medarbejdere i JHH skal overholde al til enhver tid gældende lovgivning og JHH’s politikker og instrukser. Det er hver enkelt medarbejders personlige ansvar at overholde de standarder og begrænsninger, som disse love og regler foreskriver, herunder alle gældende love og regler inden for sikkerhed og miljø for at sikre, at miljøet og medarbejdere, beboere og ejendommen beskyttes.

De centrale mål i JHH er at levere socialpsykiatriske ydelser iht. ydelseskataloget. Alle jobfunktioner er forskellige, men lige vigtige. Sammen løfter vi med vores tværfaglighed den samlede opgave. 

Den professionelle opgave

I både det grundlæggende, det terapeutiske og i det udviklende arbejde:

- tager vi ansvar.

- udviser vi loyalitet.

- er vi forankret i fagets viden og metoder.

- reflekterer og drøfter vi de faglige krav i det daglige arbejde.

- udviser vi fagligt engagement og deltager i de mødeaktiviteter, der støtter det faglige arbejde.

- lytter vi og spørger ind til andres synspunkter.

- fokuserer vi på at bidrage til arbejdsfællesskabet mere end at præstere individuelt.

Takt og tone

I dialogen:

- hilser vi på hinanden.

- ser vi på hinanden og har øjenkontakt, når vi taler sammen.

- kommunikerer vi med udgangspunkt i os selv.

- udviser vi respekt og ligeværdighed i en professionel og respektfuld tone.

- kommunikerer vi effektivt ved at være åbne og ærlige samt specifikke og konkrete.

- giver vi faglig anerkendelse til hinanden.

- accepterer vi ikke undgående eller aggressiv adfærd.

- accepterer vi ikke negativ sladder*.

*Der skelnes mellem positiv og negativ sladder. Negativ sladder er, når sladderen bliver personlig og vendt mod kollegaer, så det har en uheldig og undergravende karakter, det vil sige, at den finder sted på bekostning af andre.

Konflikter

Der skelnes mellem faglig uoverensstemmelse og konflikt.

Konflikter skal forsøges løst mellem de involverede parter, og parterne har pligt til at udvise villighed til at forsøge at løse konflikten.

Ved behov kan din leder, eventuelt i samarbejde med arbejdsmiljø-repræsentanterne og tillidsrepræsentanterne, hjælpe med at løse konflikter og genskabe tillid ved dialog.

Ikke alle konflikter kan løses, men kan håndteres, og du har pligt til at gøre opmærksom på/oplyse om/involvere din leder om en konflikt. Det er lederen, der håndterer konflikten, som ikke kan løses, og det er lederen, der vurderer, hvordan uoverensstemmelser håndteres. En håndtering af en konflikt, som ikke kan løses, kan resultere i en flytning til andet team eller opsigelse.

Overholdelse af Code of Conduct

Forstanderen har det endelige ansvar for, at Code of Conduct implementeres og overholdes af alle medarbejdere i JHH. Det daglige arbejde med at anskueliggøre og følge op på overholdelse af Code of Conduct er hele ledelsesteamets ansvar.

Medarbejdernes engagement og målrettede arbejde i overensstemmelse med JHH´s centrale mål og Code of Conduct er en forudsætning for JHH’s udvikling. 

Alle medarbejdere i JHH er omfattet af Code of Conduct. Derfor skal alle medarbejdere kende, forstå og overholde Code of Conduct.

Ledelsesteamet skal give medarbejderne de rigtige forudsætninger for at opfylde kravene i Code of Conduct. Derfor er det særlig vigtigt, at alle i ledelsesteamet forstår, hvad Code of Conduct betyder for eget ansvarsområde og for JHH som helhed.

Nærmeste leder skal gøre opmærksom på Code of Conduct i forbindelse med introduktion af nyansatte medarbejdere og skal på personalemøder regelmæssigt tale om, hvad Code of Conduct betyder for det daglige arbejde. Medarbejderne kan altid drøfte spørgsmål om Code of Conduct med deres nærmeste leder.

Misligholdelse af Code of Conduct kan have alvorlige konsekvenser for ansættelsesforholdet.

Se vores hus og vores attraktive beliggenhed:​