Kompetencerprofiler

Boteammedarbejderne er uddannede som social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og pædagoger for at sikre professionalisme og en høj tværfaglighed i den psykosociale indsats.​

Social- og sundhedsassistenten

Social- og sundhedsassistenten tager udgangspunkt i et individuelt og helhedsorienteret relationsarbejde med omsorg og pleje på baggrund af beboerens værdier og behov efter serviceloven og grundlæggende sygepleje efter Sundhedsloven.

Understøtter aktivitet, træning og vedligeholdelse

Social- og sundhedsassistenten arbejder ud fra beboerens ressourcer og behov og arbejder aktiverende og rehabiliterende i forløb, med henblik på sundhedsfremme. Social- og sundhedsassistenten arbejder med en målrettet pædagogisk tilgang hos beboeren, som understøtter aktivitet, træning og vedligeholdelse. Social- og sundhedsassistenten følger løbende op på beboerens tilstand og er ansvarlig for, at der arbejdes efter individuelle målsætninger, og at målsætningerne bliver evalueret i samarbejde med beboeren.

Social- og sundhedsassistenter med praktikvejlederuddannelsen varetager desuden funktionen som praktikvejleder for social- og sundhedsassistentelever.

​Sygeplejersken

Sygeplejersken udfører pleje og behandling til beboere i komplekse pleje- og behandlingsforløb og varetager observation, vurdering, udførsel og evaluering af sygeplejeopgaver med refleksion over egen praksis.

​​

Yder støtte og omsorg

Sygeplejersken hjælper beboeren til at opnå indsigt i egne symptomer og egen adfærd i forhold til sin psykiske lidelse. Sygeplejerskens arbejde er at støtte beboerne til at finde egne ressourcer og bruge disse til at mestre en hverdag med psykisk lidelse og komme videre med eget liv. Den jeg-støttende sygepleje er en central tilgang i forhold til beboeren, der bygger på relationsarbejde, hvor kontinuiteten er med til at sikre den enkelte beboers læring og udvikling.

Hjælper beboerne via miljøterapi

Miljøterapi er udgangspunktet for sygeplejen på Johannes Hages Hus, der bygger på en antagelse om, at det psykosociale miljø er en afgørende terapeutisk faktor i relationsarbejdet og giver mulighed for at beboeren får et bedre psykosocialt funktionsniveau.

Sygeplejersker med klinisk vejleder modul varetager også funktionen som klinisk vejleder for sygeplejestuderende.

Medicinhåndtering

Social- og sundhedsassistenten og sygeplejersken varetager medicinhåndtering for beboeren i samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere efter gældende lovgivning og Johannes Hages Hus’ retningslinjer for medicinhåndtering.

Pædagogen

Den socialpædagogiske praksis i Johannes Hages Hus er at facilitere beboerens empowerment ved at fremme det enkelte menneskes frigørelse og magt over eget liv og dermed overordnet at bidrage til en social forandring med en positiv pendant til stigmatisering.

Støtter beboerne til at finde egne ressourcer

Pædagogen igangsætter socialpædagogiske aktiviteter og processer baseret på den socialpædagogiske relation for at opnå et fagligt begrundet mål, der giver beboeren mulighed for at deltage kvalificeret i hverdagslivet samt de sociale fællesskaber i og uden for Johannes Hages Hus. Ud fra kompensationsperspektivet afdækker pædagogen den enkelte beboers ressourcer og behov med henblik på at målrette støtten og har samtidig fokus på relationen og processen.

​​

Støtter beboernes ret til selvbestemmelse

Pædagogen støtter beboerens ret til selvbestemmelse, medbestemmelse og til at træffe valg. Pædagogen kan ved behov støtte beboeren ved at være dennes talerør ud til samfundet, ved at støtte beboeren i at benytte sine rettigheder, sikre at beboeren får information og støtte til at forstå den samt støtte til at overskue valgmuligheder og valgenes konsekvenser.

​​

Pædagogen stræber mod at optræde som den gode rollemodel i en struktureret miljøterapeutisk hverdag med forudsigelighed i forhold til tid, sted og situationer med plads til spontane indfald og oplevelser.

​​

Pædagoger med praktikvejleder-modul varetager også funktionen som praktikvejleder for pædagogstuderende.​​​

Se vores hus og vores attraktive beliggenhed:​